หน้าแรก | แผนผังเว็บไซท์ | ลูกค้าสัมพันธ์ |
ก่อนการเริ่มต้นการพิมพ์หรือผลิตเอกสาร MisterKopy จะหาวิธีที่เหมาะสมให้ท่าน ว่างาน
ของท่านเหมาะสมกับวิธีการพิมพ์แบบใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนการพิมพ์ที่ท่านต้องการ ซึ่ง
หากท่านต้องการพิมพ์หนังสือเพียง 1 เ้ล่ม MisterKopy ก็สามารถพิมพ์ให้ท่านได้
ขั้นตอนการเตรียมการพิมพ์ สามารถกระทำได้อย่างน้อย 2 วิธี
เตรียมงานที่ท่านต้องการจะพิมพ์เป็นเอกสาร Print-out อย่างที่ท่านทำอยู่เมื่อต้องการถ่ายเอกสารเพื่อ
เข้าเล่มรายงานวิจัย
เตรียมงานทีี่ท่านต้องการจัดพิมพ์เป็นไฟล์ Word หรือไฟล์ PDF เราก็สามารถจะจัดพิมพ์งานให้ท่านได้
* สำหรับท่านที่มีไฟล์เป็นไฟล์ Word สามารถแปลงไฟล์ดังกล่าวให้เป็นไฟล์ PDF ได้โดยผ่านโปรแกรม
-- MisterKopy PDF Printer ที่ MisterKopy ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการแปลงไฟล์ Word ให้เป็น
--ไฟล์ PDF โดยเฉพาะ
** ความแตกต่างระหว่างไฟล์ Word กับไฟล์ PDF ก็คือ ไฟล์ Word อาจเกิดการคลาดเคลื่อนกันได้หาก
---นำไฟล์ดังกล่าวไปเปิดที่คอมพิวเตอร์คนละเครื่องกัน เช่น หน้าเลื่อน หรือตัวหนังสือผิดเพี้ยน เป็นต้น
---ดังนั้นจึงต้องมีไฟล์ PDF ขึ้นมาเพื่อทำให้ไฟล์ Word นิ่ง และสามารถนำไปเปิดกับคอมพิวเตอร์เครื่อง
---อื่นได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน ดังนั้นการส่งต้นฉบับมาให้ MisterKopy จึงแนะนำให้ส่งมาเป็นไฟล์ PDF ดีกว่า
---ที่จะเป็นไฟล์ Word
เมื่อท่านได้เตรียมไฟล์งานพิมพ์ของท่านเรียบร้อยแล้ว
หากงานพิมพ์ของท่านที่เตรียมไว้เป็นเอกสารที่ Print-out เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถจะส่งให้ MisterKopy ได้โดย
การโทรศัพท์มาหาเราที่ 0-2800-2290 ติดต่อฝ่ายจัดพิมพ์งานวิชาการ เพื่อให้เราไปรับต้นฉบับ หรือท่านจะ
มาที่ showroom ของเราได้ที่: 135/165 หน้าประตู 2 มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
หากงานพิมพ์ของท่านเป็นไฟล์ ท่านสามารถส่งไฟล์มายังเราผ่าน www.misterkopy.com ซึ่งเมื่อท่านเป็น
สมาชิกเพื่อส่งไฟล์ออนไลน์กับเราท่านจะมี account เป็นของตนเอง ซึ่งท่านสามารถส่งงานให้เราได้อย่างสม่ำ
เสมอ และเราจะบันทึกประวัติการทำงานในอดีตของท่านไว้บนฐานข้อมูลของเรา ซึ่งท่านสามารถผลิตงานเก่าซ้ำ
กับเราได้้ตลอดเวลา (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสมาชิกได้ ที่นี่)
เมื่อท่านส่งต้นฉบับหรือไฟล์ของท่านมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปก็คือบอกความต้องการของท่าน
ให้เราทราบ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่วนของปกรายงานวิจัย/หนังสือ ส่วนเนื้อหาของรายงานวิจัย/หนังสือ
ท่านต้องการเข้าเล่มรายงานวิจัย/หนังสือของท่านแบบใด เช่น
เข้ารูปเล่มแบบไสกาวเหมือนหนังสือปกอ่อน หรือเข้าเล่มหนังสือ
ปกแข็ง เป็นต้น (ท่านสามารถดูตัวอย่างการเข้าเล่มรูปแบบต่าง ๆ
ได้ ที่นี่)
ท่านต้องการพิมพ์ปกรายงานวิจัย/หนังสือบนความต้องการแบบใด
เช่น ความหนาของกระดาษ ชนิดกระดาษ จำนวนสีที่ต้องการพิมพ์
เป็นต้น ซึ่งท่านไม่ต้องกังวลกับเรื่องดังกล่าว เพราะ MisterKopy มี
Spec มาตรฐานที่ใช้ในการส่งงานราชการ หรือ Spec มาตรฐานที่
ใช้ในการพิมพ์หนังสือให้กับท่านแล้ว
MisterKopy บริการออกแบบปกให้ท่านฟรี เพียงท่านบอก concept
ของงานคร่าว ๆ ให้กับเรา เราจะทำการออกแบบและส่งแบบปกให้
ท่านพิจารณาถึงความเหมาะสมก่อนการจัดพิมพ์
(บริการด้านนี้ถือเป็นจุดเด่นที่สุดประการหนึ่งของ MisterKopy)
MisterKopy ยึดหลักที่ว่า ต้นฉบับของท่านมาอย่างไร เราผลิต
อย่างนั้น ซึ่งจะทำให้งานวิจัย/หนังสือที่ท่านต้องการ มีความ
ผิดพลาดน้อยที่สุด
MisterKopy ได้จัดทำ Spec มาตรฐานสำหรับการพิมพ์หนังสือ
และรายงานวิจัยไว้ให้แก่ท่านแล้วเช่นกัน
ประเมินราคาตาม Spec งานที่ท่านต้องการ
เมื่อท่านบอกความต้องการเกี่ยวกับงานของท่านให้เราทราบทั้ง
หมดแล้ว เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการประเมินราคาและค่าใช้จ่าย
เพื่อแจ้งให้ท่านทราบ
นัดแนะวัน-เวลา-สถานที่ ที่จะทำการส่งงาน
นัดแนะ วัน-เวลา-สถานที่ การส่งงาน กับ MisterKopy ซึ่ง
MisterKopy ยินดีส่งงานให้ตามสถานที่ที่ท่านต้องการ เช่น
หน่วยงานที่ท่านได้รับทุน หน่วยงานที่ว่าจ้างท่านทำวิจัย
หน่วยงานเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือหน่วยงานที่ท่านต้องการแจก
จ่ายเอกสารดังกล่าวไปให้
เมื่อ MisterKopy พิมพ์งานของท่านเสร็จ จะนำส่งตาม วัน-เวลา-สถานที่ ที่ทำการนัดแนะ
และหากงานสามารถพิมพ์ได้เสร็จก่อน MisterKopy ยินดีส่งงานให้ท่านก่อนถึงกำหนดระยะเวลาที่นัดหมาย
จำนวนหน้าของต้นฉบับ
จำนวนจัดพิมพ์
น้อยกว่า 100 เล่ม
จำนวนจัดพิมพ์
101 - 200
จำนวนจัดพิมพ์
มากกว่า 201 เล่ม
100 - 300 หน้า
2 - 4 วัน
4 - 5 วัน
5 - 6 วัน
301 - 500 หน้า
4 - 5 วัน
5 - 7 วัน
6 - 7 วัน
501 หน้า ขึ้นไป
5 - 7 วัน
7 - 10 วัน
7 - 10 วัน
หมายเหตุ : การประเมินนี้เป็นเพียงการประมาณโดยคร่าว ๆ การจัดพิมพ์เอกสารจริงอาจใช้เวลามากกว่าหรือน้อยกว่านี้
*******--ขึ้นอยู่้กับชนิดและประเภทของงาน และปริมาณงานของ MisterKopy ในขณะนั้น

[กลับสู่เมนูหลัก งานวิชาการ]


© 2007 MisterKopy (Thailand) Co., Ltd.