หน้าแรก | แผนผังเว็บไซท์ | ลูกค้าสัมพันธ์ |
การบริการจัดทำหนังสือในรูปแบบ
ใหม่ที่ MisterKopy ได้ใช้เทคโน-
โลยีการพิมพ์สมัยใหม่เข้าช่วย
ทำให้สามารถพิมพ์หนังสือได้ใน
จำนวนน้อยแม้เพียงแค่ 1 เล่ม

จัดพิมพ์ด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ :
1.เตรียมไฟล์/ต้นฉบับของท่าน
2.ส่งงานให้กับเรา
3.ท่านบอกความต้องการกับเรา
4.งานถูกพิมพ์และส่งตรงเวลา

ติดต่อเราที่ 0-2800-2290 หรือ
support@misterkopy.com
แัล้วงานของท่านก็จะถูกจัดพิมพ์
พร้อมส่งถึงมือท่านตามวัน-เวลา-
สถานที่ที่กำหนด

ด้วยประสบการณ์การจัดพิมพ์งาน
เอกสารด้านวิชาการมาแล้วหลาย
ปี เราจึงมีผลงานต่างๆ มากมาย
ทั้งของภาครัฐและเอกชน
หาก
ท่านสนใจกรุณาคลิ๊กเข้ามาดู ที่นี่

เรามีหลายกรณีศึกษาที่จะหยิบยก
ให้ท่านเห็นว่างานของเราเหมาะกับ
การจัดพิมพ์หนังสือ/รายงานวิจัย
ของท่านอย่างไร ซึ่งแต่ละกรณีก็
มีความยาก/ง่ายแตกต่างกันไป

บริการของเราเป็นบริการรูปแบบ
ใหม่ ซึ่งอาจจะทำให้ท่านมีข้อสง
สัยในรูปแบบของการบริการ เรา
จึงรวบรวมคำุถาม/ตอบที่คาดว่า
น่าจะช่วยตอบข้อสงสัยให้กับท่าน© 2007 MisterKopy (Thailand) Co., Ltd.