หน้าแรก | แผนผังเว็บไซท์ | ลูกค้าสัมพันธ์ |

MisterKopy ได้พัฒนาส่วนงานภายในองค์กรขึ้นมาเพื่อรองรับ "งานวิชาการ" สำหรับอาจารย์และนักวิชาการเป็นการเฉพาะู้
เพราะเรารู้ดีว่างานวิชาการต้องการองค์ประกอบอย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่

ความรวดเร็๋วในการส่งงาน - รับงาน
ความตรงต่อเวลา
คุณภาพ-ความคมชัดของเนื้อหางานวิจัย/หนังสือ
รูปแบบการเข้าเล่มที่ดูดี มีความน่าเชื่อถือ และมีความเป็น "หนังสือ"

ด้วยองค์ประกอบทั้ง 4 ประการดังกล่าวนี้เอง จึงทำให้ MisterKopy ได้คิดค้นการบริการด้านใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการ
ดังกล่าวนี้โดยเฉพาะ

การบริการดังกล่าวนี้ก็คือ การจัดพิมพ์หนังสือได้แม้เพียง 1 เล่ม หรือการจัดรายงานการวิจัยรูปแบบใหม่ ที่มีความ
เป็น "หนังสือ"
มากกว่าการจัดพิมพ์รายงานวิจัยในรูปแบบเดิม ๆ เช่น การเข้าเล่มงานวิจัยแบบแม็กซ์เทปกาว และห่วงพลาสติก
เป็นต้น

การบริการจัดทำหนังสือในรูปแบบใหม่นี้ MisterKopy ได้ใช้เทคโนโลยี และเทคนิคต่าง ๆ เข้าช่วย จึงทำให้สามารถพิมพ์หนังสือ
ได้ในจำนวนน้อย แม้เพียงแค่ 1 เล่ม ดังนั้น MisterKopy จึงไม่ใช้ศูนย์ถ่ายเอกสาร หรือโรงพิมพ์ ที่มีข้อจำกัดในการผลิตเอกสาร
หรือหนังสือ ดังปัญหาที่อาจารย์หรือนักวิชาการประสบอยู่เป็นประจำก็คือ

หากต้องการผลิตเอกสารจำนวนน้อย ก็ต้องอาศัยศูนย์ถ่ายเอกสาร แต่ศูนย์ถ่ายเอกสารก็ไม่สามารถ
ทำงานให้มีความน่าเชื่อถือ หรือทำให้งานมีความเป็นหนังสือได้
แต่หากนำงานดังกล่าวเข้าโรงพิมพ์ ก็ต้องพบกับข้อจำกัดเรื่อง "การพิมพ์ขั้นต่ำ" จึงทำให้ต้องพิมพ์
หนังสือ หรืองานวิจัยเป็นจำนวนมาก จึงจะัคุ้มค่าการผลิต เช่น 500 หรือ 1,000 เล่มขึ้นไป

ขณะนี้ MisterKopy สามารถขจัดปัญหาและข้อจำกัดต่าง ๆ ได้แล้ว จึงทำใ้ห้ MisterKopy อยู่ตรงกลางระหว่างศูนย์ถ่าย
เอกสารกับโรงพิมพ
์ ด้วยการจัดพิมพ์งานวิจัย/หนังสือในรูปแบบใหม่นั้นเอง


[กลับสู่เมนูหลัก งานวิชาการ]


© 2007 MisterKopy (Thailand) Co., Ltd.