หน้าแรก | แผนผังเว็บไซท์ | ลูกค้าสัมพันธ์ |
*ชื่อหนังสือ
*คู่มือ การฝึกภาคปฏิบัติ เล่ม 1 -2 ภาคฤดูร้อน / 2547
*จำนวนที่จัดพิมพ์
*200 เล่ม (ต้นฉบับละ 100 เล่ม)
***โดยปกติสถาบันอุดมศึกษา จะต้องมีการจัดทำโครงการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 ของมหาวิทยาลัยออกไปฝึกงาน นอกสถานที่เป็นประจำทุกปี และในแต่ละปีจะต้องมีการอบรมและทำความเข้าใจนักศึกษาก่อนออกไปฝึกงานจริง ซึ่งในการอบรมทำความเข้าใจ แต่ละครั้งต้องมีการจัดทำคู่มือการฝึกงานแจกให้แก่นักศึกษาในคณะ เพื่ออธิบายรายละเอียดและวัตถุประสงค์รวมทั้งการประเมินผลการฝึกงาน ภาคปฏิบัติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดทำคู่มือดังกล่าว ซึ่งในปีที่ผ่าน ๆ มา มหาวิทยาลัยจัดทำคู่มือดังกล่าวอย่างง่าย ๆ เช่น นำต้นฉบับไป ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแบบแม็กซ์เทปกาว แต่ในปีนี้ (พ.ศ. 2548) ผู้รับผิดชอบโครงการ อยากจะทำคู่มือดังกล่าวให้ดูดีมีความทันสมัยและมีความเป็น “หนังสือ” มากกว่าที่ผ่าน ๆ มา
***ทันทีที่เราได้รับโทรศัพท์จากผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้รับผิดชอบโครงการได้แจ้งความต้องการให้เราทราบ แต่มีข้อจำกัดที่ว่า อาจารย์ต้องการทำคู่มือ แบบฝึกภาค ภาคละ 100 เล่ม ซึ่งไม่สามารถส่งโรงพิมพ์ได้ เนื่องจากจำนวนน้อยเกินไป งานในลักษณะนี้ เป็นความถนัดของ MisterKopy ทางเราจึงได้แจ้งให้อาจารย์ทราบว่า “เราสามารถทำได้สบาย อาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วง"

***หลังจากนั้นเราส่งคนไปรับต้นฉบับจากอาจารย์ ซึ่งต้นฉบับของอาจารย์ที่เป็นเอกสาร word ขนาด A4 แต่อาจารย์อยากจะทำเป็นขนาด A5 เราได้ให้ฝ่าย Art Work จัดหน้าเอกสารด้วยความรวดเร็ว และออกแบบปกตามความต้องการ หลังจากนั้นจึงเริ่มพิมพ์ด้วยระบบ Digital Printing ซึ่งเป็นการพิมพ์ที่ไม่ต้องการจำนวนขั้นต่ำ และจัดพิมพ์สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

***การทำงาน Art Work จาก A4 ให้เป็น A5 เป็นความยากลำบากที่ฝ่าย Art Work ของเราต้องทำงานอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของเวลา

[กลับสู่เมนูหลัก กรณีศึกษา]


© 2007 MisterKopy (Thailand) Co., Ltd.