หน้าแรก | แผนผังเว็บไซท์ | ลูกค้าสัมพันธ์ |
*ชื่อหนังสือ
*รวมบทความของนรนิติ เศษฐบุตร
*จำนวนที่จัดพิมพ์
*เล่มที่ 1 พ.ศ. 2545 (จำนวน 8 เล่ม)
*เล่มที่ 2 พ.ศ. 2546 (จำนวน 200 เล่ม)
*เล่มที่ 3 พ.ศ. 2545 (จำนวน 210 เล่ม)
***เนื่องจาก คณะลูกศิษย์ของอาจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร ต้องการแสดงความเคารพนับถือและแสดงความกตัญญูแก่ รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) โดยท่านมีเจตนาที่จะพิมพ์หนังสือให้แก่ อ.นรนิติ ภายหลังจากที่ อ.นรนิติ เกษียณอายุราชการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปแล้วปีละ 1 เล่ม และจะจัดพิมพ์ให้แก่อ.นรนิติ ในช่วงวันเกิดของอาจารย์เป็นประจำทุกปี จึงได้ติดต่อ MisterKopy ผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อให้จัดพิมพ์หนังสือ “รวมบทความของนรนิติ เศรษฐบุตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 61 ปี” (เล่มที่ 1) ขึ้น เมื่อเราได้ทราบเจตนารมณ์ของ อ.สมคิด แล้ว เราจึงเริ่มเตรียมตัวในการพิมพ์ทันที
***คณะลูกศิษย์ แจ้งในเราทราบว่า ท่านมีต้นฉบับที่ต้องการในการจัดพิมพ์เป็น File (.doc) และ File ดังกล่าวเป็น File ที่พิมพ์บนหน้ากระดาษ A4 แต่ท่านต้องการพิมพ์หนังสือดังกล่าวเป็นขนาด Pocket Book หรือ A5 ดังนั้น ความยุ่งยากในการจัดพิมพ์จึงเกิดขึ้น

***เมื่อ MisterKopy ได้รับ File จากคณะลูกศิษย์แล้ว เราจึงรีบส่ง File ดังกล่าวให้แก่ทีมงาน Artwork เพื่อดำเนินการทันที การจัดทำ File A4 ให้เป็น File A5 ทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากต้องจัดหน้าใหม่ทั้งหมด อีกทั้งยังมีเรื่องของการตัดคำและพิสูจน์อักษรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยอาจารย์ก็ยินดีที่จะให้เราคิดค่าบริการในส่วนนี้ได้

***MisterKopy ใช้เวลาในการจัดทำ Artwork บน Microsoft Word เป็นเวลา 3 วัน หนังสือ 200 หน้าเศษก็ทำสำเร็จ และส่งให้อาจารย์พิจารณาดูความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนจัดพิมพ์

***คณะลูกศิษย์บอกกับเราว่า ด้วยต้องการพิมพ์ด้วยกระดาษที่ค่อนข้างพิเศษ เราจึงเสนอกระดาษถนอมสายตา ซึ่งเมื่อนำตัวอย่างกระดาษให้อาจารย์ดูแล้ว ท่านก็เห็นดีด้วยกับเรา หนังสือจึงได้เริ่มพิมพ์ขึ้นในปีแรก พ.ศ. 2545 คือ “รวมบทความของนรนิติ เศรษฐบุตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 61 ปี” เพียง 8 เล่มเท่านั้น MisterKopy ก็สามารถทำให้ท่านได้ และคณะลูกศิษย์ ก็นำหนังสือดังกล่าวมอบให้แก่ อ.นรนิติ เป็นปีแรกสมตามเจตนารมณ์ที่ท่านต้องการ

***ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 และ ปี พ.ศ. 2547 เมื่อ คณะลูกศิษย์ทราบว่า MisterKopy สามารถทำหนังสือให้ท่านได้ตามที่ต้องการ (Print On Demand) ท่านจึงไว้ใจเราให้จัดพิมพ์หนังสือรวมบทความเล่ม 2 และ เล่มที่ 3 ในปีต่อ ๆ มา ซึ่งผลงานนี้ถือเป็นผลงานที่ MisterKopy ภูมิใจมากที่สุดชิ้นหนึ่งของเรา
[กลับสู่เมนูหลัก กรณีศึกษา]


© 2007 MisterKopy (Thailand) Co., Ltd.