หน้าแรก | แผนผังเว็บไซท์ | ลูกค้าสัมพันธ์ |
*ชื่อหนังสือ
*การเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
*จำนวนที่จัดพิมพ์
*100 เล่ม (ภาษาไทย)
*100 เล่ม (ภาษาอังกฤษ)
*200 เล่ม (บทสรุปสำหรับผู้บริหาร)
***ขณะนั้น (ปี พ.ศ. 2546) กระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 แล้วทำการวิจัยแล้วเสร็จประมาณต้นปี พ.ศ. 2546 เมื่อขั้นตอนการทำวิจัยเสร็จ ขั้นตอนต่อมาก็คือ การจัดพิมพ์รายงานวิจัย ฉบับดังกล่าวและมีเป้าหมายที่จะเผยแพร่รายงานวิจัยฉบับนั้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
***ความยากลำบากของการจัดพิมพ์งานชิ้นนี้อยู่ที่ ระยะเวลาในการจัดพิมพ์ เนื่องจากเป็นช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์ จะทำให้มีวันหยุดยาวหลายวัน แต่ทาง กระทรวงมหาดไทยต้องการให้เราพิมพ์รายงานวิจัยดังกล่าวให้เสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์ ซึ่ง ณ ขณะนั้น ทาง MisterKopy ได้รับต้นฉบับจากผู้วิจัย มาในลักษณะของ File (.doc) และเป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปลายเดือนมีนาคมแล้ว ประกอบกับต้นฉบับที่เป็น File (.doc) มีปัญหาในการจัดหน้า เพราะหน้าจะเลื่อนทุกครั้งที่เปิด File ทำให้ MisterKopy ต้องทำการจัดหน้าใหม่ทั้งหมด จึงทำให้ เวลาที่มีน้อยอยู่แล้วกลายเป็นข้อจำกัดในการทำงานของเรามากขึ้นไปอีก

***อย่างไรก็ตาม MisterKopy ได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการจัดหน้าเอกสารรานงานวิจัยใหม่ทั้งหมด ซึ่งก็กินเวลาไป 2-3 วัน แล้วรีบ Print out เอกสารดังกล่าวไปให้แก่เจ้าของงานตรวจดูความถูกต้องอีกครั้ง หลังจากนั้น จึงเริ่มกระบวนการผลิตเอกสาร ซึ่งเราได้ทำการจัดพิมพ์เนื้อหาของรายงานวิจัยด้วยระบบ Digital Copy Printing และ พิมพ์ปก 4 สีไปในเวลาเดียวกัน จึงทำให้เมื่อพิมพ์เนื้อหารายงานวิจัยเสร็จ ก็สามารถเข้าเล่มได้ทันที โดยเรามีระยะเวลาในการพิมพ์รายงานวิจัยจริง ๆ เพียง 10 วันเศษเท่านั้น  ในที่สุดงานก็สามารถพิมพ์ได้เสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์ตามที่ผู้วิจัยต้องการ

***
ดังนั้น ทาง MisterKopy จึงขอเรียกกรณีศึกษานี้ว่า “ต้นฉบับมีปัญหาแต่ต้องจัดทำเอกสารจำนวนมากในระยะเวลาที่จำกัด”

[กลับสู่เมนูหลัก กรณีศึกษา]


© 2007 MisterKopy (Thailand) Co., Ltd.