หน้าแรก | แผนผังเว็บไซท์ | ลูกค้าสัมพันธ์ |

เจ้าหน้าที่ของเราจะให้คำแนะนำในการจัดพิมพ์หนังสือของท่านอย่างเป็นขั้นตอนและบริการแบบ
One Stop Service โดยท่านไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตเอกสาร หนังสือ
หรืองานวิจัยมาก่อน


การบริการของเรายังครอบคลุมไปถึงการบริการรับ-ส่งงาน ตามสถานที่ที่่ท่านต้องการ เช่น
หน่วยงานที่ท่านได้รับทุน หน่วยงานที่ว่าจ้างท่านทำวิจัย หน่วยงานเจ้าของลิขสิทธิ์หรือ หน่วยงาน
ที่ท่านต้องการแจกจ่ายเอกสารดังกล่าวไปให้ เป็นต้น"ต้นฉบับมีปัญหา แต่ต้องจัดทำเอกสาร
จำนวนมากในเวลาที่จำกัด"

ขณะนั้น (ปี พ.ศ. 2546) กระทรวงมหาด-้
ไทย จัดทำโครงการวิจัยเรื่อง การเสริม
สร้างสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซิ่งเป็นโครงการที่เริ่มมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2544 แล้วทำการวิจัยแล้วเสร็จ...
"การจัดพิมพ์เอกสารหนาที่สุดเท่าที่
เคยทำ"

่คณะผู้จัดการประชุมของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้ติดต่อ MisterKopy ให้
จัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม ซึ่ง
จะได้มีการจัดประชุมที่ BITEC บางนา ใน
วันที่ 1-2 ธันวาคม 2547 โดยได้ติดต่อ...
"การแสดงความกตัญญูด้วยการ
จัดพิมพ์หนังสือ"

่เนื่องจาก คณะลูกศิษย์ของอาจารย์
นรนิติ เศรษฐบุตร ต้องการแสดงความ
เคารพนับถือและความกตัญญูต่อ
รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า (อดีตอธิการบดีมหาวิทยา...
"พิมพ์หนังสือ 75 จังหวัด แต่ละจังหวัด
5 เล่ม"

่เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยและสถาบัน
อุดมศึกษาแห่งหนึ่งได้จัดทำโครงการวิจัย
ร่วมกันขึ้น ทั้งนี้เพื่อมีวัตถุประสงค์ในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด
ของประเทศไทยทุกจังหวัด รวม 75...
"จัดทำทำเนียบรุ่นด้วยวิธีง่าย ๆ"
เนื่องมาจาก คณาจารย์และลูกศิษย์ของ
รศ.ชอบ เข็มกลัด ต้องการแสดงความ
กตัญญูกตเวที ให้แก่ รศ.ชอบ เข็มกลัด
อาจารย์ประจำที่กำลังจะเกษียณอายุ
ราชการ และในโอกาสเี่ดียวกันทาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ต้องการจะ...
"จัดทำรูปเล่มแบบ One Stop
Service"

่เนื่องจากสถาบันการศึกษาด้านต่าง
ประเทศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไทย
ได้จัดทำโครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์
ประเทศ กลุ่มสแกนดิเนเวีย: การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม ขึ้น การจัดทำโครงการ...
"ภาระเรื่อง Artwork เป็นของเรา"
โดยปกติสถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีการ
จัดทำโครงการให้ันักศึกษาชั้นปีที่ 3-4
ของมหาวิทยาลัยออกไปฝึกงานนอก
สถานที่เป็นประจำทุกปี และในแต่ละปีจะ
ต้องมีการอบรมและทำความเข้าใจ
นักศึกษาก่อนออกไปฝึกงานจริง ซึ่ง...
"MisterKopy ทางออกสำหรับ
นักเขียนรุ่นใหม่ ฝีมือดี"

เนื่องจากในแวดวงการพิมพ์ปัจจุบัน มักมี
นักเขียนหน้าใหม่ฝีมือดีหลายคนอยาก
พิมพ์หนังสือเป็นของตัวเอง แต่ติดปัญหา
อยู่ที่ว่าไม่สำนักพิมพ์ใดให้โอกาสแก่
นักเขียนหน้าใหม่ฝีมือดีเหล่านี้ เพราะั...


[กลับสู่เมนูหลัก งานวิชาการ]


© 2007 MisterKopy (Thailand) Co., Ltd.