หน้าแรก | แผนผังเว็บไซท์ | ลูกค้าสัมพันธ์ |
*ชื่อหนังสือ
*การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง กับ เทศบาลไทย
*โดย
*มรุต วันทนากร
*เนื้อหาโดยย่อ
*หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายเรื่องการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงที่ชัดเจน
*ทั้งในทางทฤษฏีและปฎิบัติ ความพยายามที่จะอธิบายถึงเหตุผลและความ
*จำเป็นที่จะต้องมีผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง อันเปรียบ
*เสมือนการปูพื้นฐานความคิดของผู้อ่าน ก่อนที่จะนำเสนอผลกระทบและการ
*เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายได้อย่างละเอียด...
*ราคา
*180 บาท
*จัดจำหน่าย
**และซีเอ็ด, ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป
*ชื่อหนังสือ
*การจัดการความรู้ในองค์การและกรณีศึกษา
*โดย
*ดร.กีรติ ยศยิ่งยง
*เนื้อหาโดยย่อ
*หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือ ภาคทฤษฏี คือ ความรูู้้
*การจัดการความรู้และเรียนรู้ในองค์การ และ ภาคปฏิบัติ คือ กรณีศึกษา
*ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านมีความรู้และความเข้าใจในรายละเอียด
*ของการจัดการความรู้ในองค์การเป็นอย่างดีและมีประสิทธิผล อันส่งผลให้
*การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดีขึ้นและความเจริญก้าวหน้าขององค์การ...
*ราคา
*240 บาท
*จัดจำหน่าย
*ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป
*ชื่อหนังสือ
*การบริหารสังคม : แนวคิดและกระบวนการ
*โดย
*ดร.กีรติ ยศยิ่งยง
*เนื้อหาโดยย่อ
*บริหารสังคม เป็นกระบวนการที่จะขับเคลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่้
*การพัฒนาคน และหรือสังคมที่พึงปรารถนาอย่างสอดคล้องเหมาะสมกับ
*ภูมิสังคม สถานการณ์สังคม ห้วงเวลา และข้อจำกัดของทรัพยากรต่าง ๆ
*ราคา
*320 บาท
*จัดจำหน่าย
*ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป
*ชื่อหนังสือ
*เปิดประตูสู่การรู้เท่าทันสื่อ
*โดย
*โครงการสื่อสร้างสรรค์สุขภาพ
*เนื้อหาโดยย่อ
*หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมบทความที่ได้จากการสำรวจแนวคิดว่าด้วยการรู้เท่า
*ทันสื่อเพื่อสุขภาพทั่้งในและต่างประเทศ ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหา
*2 ส่วน ส่วนแรกเป็นบทความที่ได้จากการสำรวจและรวบรวมแนวความคิด
*เรื่องการรู้เท่าทันสื่อทั้งในและต่างประเทศ ขณะที่ส่วนที่สองเป็นบทความ
*ที่รวบรวมประเด็นว่าด้วยการรู้เท่าทันสื่อประเภทต่าง ๆ...
*ราคา
*-
*จัดจำหน่าย
*เผยแพร่โดย โครงการสื่อสร้างสรรค์สุขภาพ
*ชื่อหนังสือ
*ก้าวสู่ฝัน... ดีเจวัยมันส์วิทยุชุมชน
*โดย
*โครงการสื่อสร้างสรรค์สุขภาพ
*เนื้อหาโดยย่อ
*"ก้าวสู่ฝัน... ดีเจวัยมันส์วิทยุชุมชน" เป็นมิติใหม่ของการผลิตเอกสาร
*องค์ความรู้เกี่ยวกับสื่อสร้างสรรค์สุขภาพ ออกมาในรูปแบบของการ์ตูน
*เพื่อให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน โดยหนังสือเล่มนี้ได้
*อธิบายถึงแนวคิดพื้นฐานและหลักการทั่วไปของวิทยุชุมชนได้อย่างเข้าใจ
*ง่ายด้วยรูปแบบการเขียนที่จำลองสถานการณ์การจัดรายการวิทยุชุมชน...
*ราคา
*-
*จัดจำหน่าย
*เผยแพร่โดย โครงการสื่อสร้างสรรค์สุขภาพ
*ชื่อหนังสือ
*การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์
*โดย
*ดร.กีรติ ยศยิ่งยง
*เนื้อหาโดยย่อ
*หนังสือการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เล่มนี้ เรียบเรียง
*ขึ้นโดยมีพื้นฐานว่านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควรจะมีบทบาทในการปฎิบัติ
*งานในลักษณะ "เชิงกลยุทธ์" เน้นการวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ที่มีการ
*วิเคราะห์สภาพแวดล้อม วางแผน และออกแบบกิจกรรม การพัฒนา
*ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในอนาคต...
*ราคา
*220 บาท
*จัดจำหน่าย
*ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป
*ชื่อหนังสือ
*การวางแผนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การเชิงกลยุทธ์
*โดย
*ดร.กีรติ ยศยิ่งยง
*เนื้อหาโดยย่อ
*หนังสือการวางแผนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การเชิงกลยุทธ์เล่มนี้
*เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นฐานแนวคิดอันจะเป็นเครื่องมือทางการบริหารเชิงรุก
*สำหรับผู้บริหารองค์การ ในการมุ่งเน้นให้องค์การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
*และสร้างความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับและให้ทันกับการเปลี่ยน
*แปลงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน...
*ราคา
*265 บาท
*จัดจำหน่าย
*ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป
*ชื่อหนังสือ
*กระบวนการทางกฎหมายและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญฯ
*โดย
*ดร.วุฒิชัย จิตตานุ
*เนื้อหาโดยย่อ
*หนังสือเล่มนี้นำมาจากดุษฎีนิพนธ์ของ ดร.วุฒิชัย จิตตานุ ซึ่งได้ศึกษาถึุง
*บทบาทและอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิและ
*เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงการศึกษา
*เปรียบเทียบระหว่างกรณีประเทศไทยกับต่างประเทศด้วย...
*ราคา
*-
*จัดจำหน่าย
*เผยแพร่โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
*ชื่อหนังสือ
*การยกเลิกสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาล
*โดย
*รศ.ดร. บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
*เนื้อหาโดยย่อ
*รัฐธรรมนูญมาตรา 28 วรรคสอง บัญญัติให้ประชาชนซึ่งถูกละเมิด
*สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้สามารถยกบทบัญญัติแห่ง
*รัฐธรรมนูญ เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในศาลได้...
*หนังสือเล่มนี้ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการให้ประชาชนสามารถใช้
*สิทธิต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง...
*ราคา
*-
*จัดจำหน่าย
*เผยแพร่โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
*ชื่อหนังสือ
*กระบวนการกลั่นกรองคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
*ตามมาตรา 264
*โดย
*ศ.ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์
*เนื้อหาโดยย่อ
*เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้น ต้องการส่งเสริมและคุ้มครอง
*สิทธิและเสรีภาพของประชาชน แม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังมิได้ให้
*สิทธิกับประชาชนยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง แต่ประชาชนก็สามารถ
*ใช้สิทธิโต้แย้งว่ากฎใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้ โดยผ่านกระบวนการ
*พิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 264...
*ราคา
*-
*จัดจำหน่าย
*เผยแพร่โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
*ชื่อหนังสือ
*การบริหารสังคมกับโครงสร้างสังคมไทย
*โดย
*ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช
*เนื้อหาโดยย่อ
*หนังสือการบริหารสังคมกับโครงสร้างสังคมไทยเล่มนี้เกิดจากการจัดการ
*ความรู้ทางด้านสังคมสงเคราะห์ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอย่างเป็น
*บูรณาการด้วยเจตจำนงค์ที่จะสรรสร้างแนวคิดร่วมสมัยให้เป็นรูปธรรมที่
*สามารถนำไปใช้ในการจัดการทางสังคมให้สามารถขับเคลื่อนไปในทาง
*ที่ปรารถนา...
*ราคา
*265 บาท
*จัดจำหน่าย
*ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป© 2008 MisterKopy (Thailand) Co., Ltd.